Treinamentu ba "Ortoprotezia"

05-01-2015 00:00

 

Centro Nacional de Reabilitação sei implementa treinamentu ida ba profisionál sira, liuliu asistente tékniku sira ne´ebé halo parte departamentu Ortoprotezia nian ne´ebé ninia mak objetivu hadi´a no hetan koñesimentu kona ba konfesaun, preskrisaun no avaliasaun ba próteze no ortóteze sira.

Inisiativa ida neé sei iha durasaun tinan rua,entre loron 5, fulan Janeiru no fulan Dezembru, husi tinan 2016 no sei hala´o iha instalasaun sentru nian. Treinamentu ida ne´e sei dinamiza husi doutór reabilitasaun, sr. Seam Shupero no tékniku ba ortoprotezia, Amaro dos Santos.

Relasiona ba Planu estudu nian, kursu ne´e sei halo parte komponente rua: komponente teóriku ne´ebé iha 40% husi kursu totál no komponente prátiku ho 60%.